PUUSTELLI-näthandelns avtalsvillkor för konsumentkunder

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor (nedan ”Villkor”) för konsumentkunder i Puustelli WebStore (”Näthandel”) tillämpas på produkter som köps via webbplatsen webstore.puustelli.se mellan Puustelli Group Oy (”Puustelli”) och konsumentkunden (nedan ”Kunden”).


Utöver dessa villkor tillämpas i vår Näthandel Puustellis allmänna användarvillkor, som behandlar bl.a. frågor som gäller upphovsrätt och användning av cookies, Puustellis allmänna avtalsvillkoren för nättjänster i anslutning till PUUSTELLI-koden samt villkor i anslutning till behandlingen av våra kunders personuppgifter.


Tjänsteleverantör för Näthandeln är: 


Puustelli Group Oy (FO-nummer: 1570646-0) 

Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta

Tfn: +358 10 277 6000

e-post: kundtjanst@puustelli.com


Vår Näthandel tillhandahålls på svenska. Med vår kundservice kan man också uträtta ärenden på finska och engelska.

 

2. Uträttande av ärenden och registrering i Näthandeln

Alla myndiga privatpersoner som har en fungerande e-postadress kan uträtta ärenden i vår Näthandel. Också ett företag eller någon annan juridisk person kan registrera sig som kund, men då har Kunden inte sådana rättigheter som baserar sig på konsumentskyddslagstiftningen och som är avsedda för konsumentkunder, såsom rätt att kräva att tjänsteleverantören i enlighet med konsumentskyddslagen ansvarar för fel i varan. Företagskunder har inte vid beställning rätt att avbeställa och returnera produkter. Detsamma gäller fysiska personer som använder en produkt som köpts från en Näthandeln i näringsverksamhet.


Kunden kan köpa produkter åt sig själv och även som gåva till en annan person genom att uppge gåvomottagarens kontaktuppgifter som leveransadress. I fråga om gåvoköp är Puustellis avtalspartner till fullo Kunden, dvs. Kunden ansvarar bl.a. för kontrollen av beställningsbekräftelsen och leveransen, för reklamationerna och för betalningen av köpen.


För att en beställning ska kunna göras i Näthandeln krävs inte registrering. Om Kunden beställer produkter utan att registrera sig, ska Kunden lämna de uppgifter som antecknats som obligatoriska vid varje beställning. Kunden kan registrera sig som kund hos Näthandeln och på så sätt påskynda sina ärenden i fortsättningen. Registreringen sker via Puustellis webbtjänst och är avgiftsfri. Samma användarkod kan också användas för Puustellis andra e-tjänster.

 

3. Produktsortiment och beställning av produkter

I vår Näthandel ingår både beställningsprodukter som tillverkas som färdigprodukter och beställningsprodukter som tillverkas kundspecifikt och dessutom gåvokort till vår Näthandel. I vår Näthandel säljs både produkter som tillverkas av Puustelli Group Oy och produkter som tillverkas av andra bolag. Alla produkter i Näthandeln levereras till Kunden från Puustelli Group Oy:s lager, dvs. Puustelli Group Oy är försäljare och leverantör av alla produkter.


Produkternas uppgifter, egenskaper, tillgänglighet, pris, leveranssätt och leveranskostnader anges i samband med valet och köpet av produkten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för den information som tillverkarna av de produkter som säljs i Näthandeln lämnar på sina webbplatser.


En beställning som är bindande för kunden uppstår när Kunden skickar sin beställning i Näthandeln (se dessutom avsnittet ”Ångerrätt” nedan). Kunden uppmanas att noggrant kontrollera innehållet i sin beställning innan beställningen bekräftas. Kunden förstår och godkänner att beställningen är förenad med betalningsskyldighet. Puustelli skickar en beställningsbekräftelse till Kunden till den e-postadress som Kunden uppgett. Kunden är skyldig att kontrollera att beställningsbekräftelsen till sitt innehåll motsvarar Kundens beställning och att utan dröjsmål kontakta Puustellis kundservice när han eller hon upptäcker ett fel i beställningsbekräftelsen. Beställningen binder Puustelli när Puustelli har lämnat en beställningsbekräftelse till Kunden. Puustelli har rätt att låta bli att godkänna en beställning.

 

4. Priser

Priserna på produkterna gäller tills vidare eller under en särskilt angiven tid. Produkterna debiteras utifrån det pris som gällde vid beställningen. Priserna inkluderar mervärdesskatt.


I priserna på produkterna ingår inte hanterings- och leveranskostnader, utan de anges separat både direkt i samband med beställningen och i den bekräftelse som sänds till Kunden. Leveranskostnaderna bestäms bl.a. enligt de beställda produkternas vikt eller storlek.


Om det i vår Näthandel av misstag på ett felaktigt sätt har märkts ut ett för lågt pris för en produkt så att Kunden förstod eller borde ha förstått att det var fråga om ett fel, uppstår inget giltigt avtal av beställningen.

 

5. Betalningssätt

Kunden betalar produkten i Näthandeln i samband med beställningen. I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi betalning med faktura, delbetalning, kortbetalning, banköverföring och Swish. Puustelli har inte tillgång till Kundens kortuppgifter och uppgifterna i betalkortet sparas inte i Puustellis system. Läs mer om Klarnas betalningsalternativ. Vid betalningstidpunkten blir Kunden också kund hos Klarna Bank AB. 


KLARNA VILLKOR
Här hittar du mer information om Klarna där du kan läsa deras användarvillkor. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

För att kunna erbjuda dig att använda Klarnas betalningsalternativ behöver vi dela vissa uppgifter om dig med Klarna. Klarna använder uppgifterna för att bedöma om du kvalificerar att använda dig av deras betalningsalternativ. Uppgifterna som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt beställningsinformation som betalningsalternativ, frakttyp, beställningsdetaljer och liknande.

 

6. Leverans av produkter

Puustelli levererar produkter till leveransadresser i Sverige. De beställda produkterna levereras till Postens verksamhetsställe för uthämtning och större/tyngre produkter genom ett transportbolag till den leveransadress som kunden uppgett.


Hemtransporten omfattar inte att produkter bärs in, i våningar eller ut och inte heller montering eller bortförande av en gammal produkt. Paketet levereras till ytterdörren eller vid en större försändelse intill distributionsbilen, till en plats där distributionsbilen (t.ex. lastbil eller skåpbil) som används för produkten i fråga kommer fram. Kunden ska säkerställa att någon tar emot produkterna när de anländer samt kontrollera och kvittera leveransen. Om mottagaren inte kan nås via det telefonnummer som uppgetts, är vi inte skyldiga att leverera varan. Om leveransen fördröjs på grund av att mottagaren inte kan nås på den överenskomna tiden, tas kostnaderna för förvaring av varan ut av kunden. Hemtransporttjänsten gäller endast adresser på Fastlandsfinland med fast vägförbindelse.


Om beställningen omfattar produkter med olika leveranstider, har Puustelli rätt att leverera produkterna till Kunden också separat. Då debiteras av Kunden leveranskostnaderna endast för en leverans.


Leveranstiden för produkterna beror på produktens tillgänglighet och destinationen för leveransen. Puustellis mål är att leverera beställda färdigprodukter som finns i lagret så snabbt som möjligt enligt den tidtabell som anges på produktkortet, dock senast 30 dagar efter det att avtalet ingåtts. När det gäller produkter som tillverkas kundspecifikt strävar Puustelli efter att leverera dem inom 3–5 veckor från det att avtalet ingicks eller vid en tidpunkt som särskilt avtalats med Kunden.

 

7. Dröjsmål vid leverans

Puustelli strävar efter att det i Näthandeln finns uppdaterade uppgifter om de produkter som finns att tillgå, men Puustelli kan dock inte garantera att uppgifterna är korrekta eller att de produkter som säljs finns i tillräckligt antal eller är tillgängliga. Det är möjligt att produkter tillverkas endast i en begränsad mängd eller så kan en produkt av annan orsak tillfälligt vara slutsåld.

 

Om det efter att en beställning tagits emot framgår att den beställda produkten tillfälligt eller permanent tagit slut eller att det förekommer leveranssvårigheter vid leveransen av produkten, underrättar Puustelli Kunden om detta via de kontaktuppgifter som Kunden har meddelat.


Puustelli svarar inte för dröjsmålet, om leveransen fördröjs eller beställningen över huvud taget inte kan levereras av orsaker som beror på Kunden (t.ex. Kunden har meddelat felaktiga kontaktuppgifter, Kunden har inte meddelat att hans eller hennes kontaktuppgifter eller gåvomottagarens kontaktuppgifter har ändrats eller Kunden eller gåvomottagaren inte är närvarande på den överenskomna tidpunkten för leveransen av produkterna och han eller hon kan inte nås).

 

8. Kontroll av produkter, reklamationer och felansvar

När Kunden har tagit emot leveransen, ska Kunden utan dröjsmål kontrollera att de levererade produkterna är intakta och i övrigt felfria. Kunden ska också säkerställa att leveransen innehåller alla de produkter som Kunden beställt.


Puustelli strävar efter att presentera egenskaperna hos produkterna i Näthandeln exakt, inklusive färger och sammansättning. Kunden förstår att färgen på produkten beror på den bildskärm som Kunden använder, och Puustelli kan inte garantera att Kundens bildskärm visar färgen på ett exakt och sanningsenligt sätt.


Om Kunden upptäcker att leveransen eller produkten är felaktig, ombeds Kunden meddela vår kundservice om eventuella produktbrister och transportskador inom sju (7) dygn från mottagandet av leveransen. Om produkten är skadad, ska Kunden göra en anteckning om detta i transportföretagets fraktsedel/följebrev.


Om det fastställs att en leverans eller produkt har ett fel, har Puustelli i första hand rätt att inom skälig tid rätta felet eller i stället leverera en felfri produkt. Puustelli ansvarar för felet i produkten i enlighet med den gällande konsumentskyddslagstiftningen.

 

9. Garanti

Om produkten är förenad med en garanti som lämnats av Puustelli eller någon annan tillverkare, anges detta i produktuppgifterna. Garantin begränsar inte säljarens felansvar på det sätt som avses i konsumentskyddslagen. Den följesedel som åtföljer beställningen fungerar som garantibevis.


Puustelli befrias från ansvar under garantitiden, om det visar sig att en produkt har ett fel eller att den gått sönder på grund av en olyckshändelse, felaktig hantering av produkten eller någon annan omständighet som Kunden ansvarar för. Om ett fel i en produkt har berott på en ovan nämnd omständighet eller om det anmälda felet inte alls upptäcks i produkten, har Puustelli rätt att hos Kunden ta ut en kontrollavgift för en översyn i anslutning till garantikravet.


Om garantin har lämnats av någon annan än Puustelli i ett tidigare försäljningsled eller för Puustellis räkning, svarar Puustelli i egenskap av säljare av produkten inte för ett fel enligt den garanti som ett tidigare försäljningsled lämnat och som Puustelli annars inte skulle vara ansvarig för enligt konsumentskyddslagen.

 

10. Skadestånd

Puustelli är skyldigt att ersätta en indirekt skada endast om felet eller skadan beror Puustellis vårdslöshet eller om produkten vid tidpunkten för köpet avviker från vad Puustelli särskilt har förbundit sig till med en separat garanti.


Om Puustelli häver en affär på grund av Kundens dröjsmål med betalningen innan Kunden har fått varan i sin besittning eller om Kunden återkallar beställningen av produkten 14 dygn efter den lagstadgade tiden för ångerrätt, har Puustelli rätt till ersättning för särskilda kostnader som Puustelli har haft för att ingå och fullgöra avtalet och som sannolikt förblir onyttiga, samt för särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen.


För annan skada har Puustelli rätt att få en ersättning som är skälig med beaktande av produktens pris, tidpunkten då avtalet hävs eller återkallas, de åtgärder som vidtagits för att fullgöra avtalet samt andra omständigheter. 


Puustelli har dock inte rätt till ovan avsedd ersättning, om Kundens dröjsmål med betalningen eller återkallande av beställningen beror på en bestämmelse i lag, avbrott i den allmänna trafiken eller betalningsrörelsen eller något annat liknande hinder som Kunden inte skäligen kan undvika eller övervinna.

 

11. Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda en produkt som Kunden köpt från Näthandeln inom fjorton (14) dagar från det att produkten togs emot. En anmälan om utövande av ångerrätten kan göras genom en entydig anmälan till adressen kundtjanst@puustelli.com.


Kunden ska utan dröjsmål och senast inom 14 veckor från det att meddelandet om frånträdandet avsänts returnera den återkallade produkten till Puustelli i sin ursprungliga förpackning. Kunden fyller i den returneringsblankett som lämnats tillsammans med produkterna och returnerar den tillsammans med produkterna.


Returneringsadressen för produkterna är Puustelli Group Oy/Postitus, Näthandelns kundreturer, Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta.


Kunden har dock inte ångerrätt i fråga om produkter som tillverkas eller modifieras i enlighet med Kundens krav eller så att de klart motsvarar Kundens personliga behov. Produktkortet för en produkt ska vara försett med ett omnämnande när en produkt inte har returneringsrätt.


Puustelli krediterar Kunden värdet av de återkallade produkterna med samma betalningssätt med vilket Kunden har betalat produkten, om Kunden inte uttryckligen godkänner att återbetalningen sker på något annat sätt.


Puustelli svarar för kostnaderna för returneringen av återkallade produkter när Kunden skickar tillbaka produkterna med användning av de returneringsdekaler som följer med leveransen eller med användning av Puustellis avtalsnummer. När Kunden använder avtalsnumret ska Kunden på posten uppge avtalsnumret. Puustelli svarar inte för tilläggskostnader som föranleds av att Kunden har valt ett leveranssätt som avviker från Puustellis förmånligare leveranssätt.


Puustelli ska utan dröjsmål återbetala de betalningar som Puustelli tagit emot och dock senast inom 14 dagar från mottagningen av returneringen. Puustelli har rätt att avstå från återbetalning av betalningar tills Puustelli har fått tillbaka produkten eller tills Kunden har påvisat att han eller hon har skickat tillbaka produkten. Kunden orsakas inga kostnader för återbetalningen av betalningar.


Om Kunden återkallar produkten, krediteras Kunden för det pris Kunden betalat för produkten, även om priset på produkten senare skulle ha ändrats.


När Kunden har tagit emot en produkt ska han eller hon hålla den i väsentligen oförändrat och oförminskat skick till dess att han eller hon har beslutat behålla varan. Om en återkallad produkt har använts i strid med köparens omsorgsplikt enligt konsumentskyddslagen eller om förpackningen har öppnats så att produkten inte längre kan säljas vidare, har Puustelli rätt att ta ut en ersättning för värdeminskningen upp till produktens fulla pris.


Om Kunden inte avhämtar den levererade produkten inom utsatt tid från leveransplatsen, och produkten därför returneras till Puustelli, och Kunden inte uttryckligen meddelar om återkallelse av produkten inom 14 dagar efter det att han eller hon mottagit leveransanmälan, anses Kunden ha återkallat produkten. Då har Puustelli rätt att av Kunden ta ut en behandlingsavgift på 15 euro. Puustelli har rätt att kvitta de ovan nämnda kostnaderna för de betalningar som ska återbetalas till Kunden och som erhållits av Kunden innan betalningarna återbetalas till Kunden.

 

12. Force majeure

Puustelli ansvarar inte för sådana dröjsmål med leveransen, fel i produkten eller andra avtalsbrott som beror på omständigheter som står utanför Puustellis påverkningsmöjligheter (force majeure). Även i en sådan situation strävar Puustelli dock efter att betjäna Kunden på bästa möjliga sätt.

 

13. Behandling av personuppgifter och cookies

Puustelli behandlar Kundernas och gåvomottagarnas personuppgifter på det sätt som den gällande personuppgiftslagstiftningen tillåter och förpliktar. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Puustellis integritetspolicy


Dessutom utnyttjas cookies i Näthandeln. Användningen av cookies beskrivs närmare i användarvillkoren för Puustellis Webbtjänst.

 

14. Lag som tillämpas och lösning av tvister

På dessa Villkor tillämpas finsk lag, med undantag för dess lagvalsregler.


Om meningsskiljaktigheter om avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/) för avgörande. Innan ett ärende förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).


Meningsskiljaktigheter kan också avgöras vid Satakunta tingsrätt i Finland. En konsumentkund kan dock föra tvisten till den allmänna underrätten på sin hemort för avgörande.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.