Användarvillkor

Den som använder dessa webbsidor förbinder sig att följa de villkor, bestämmelser och tillkännagivanden samt möjliga tilläggsvillkor (bl.a. tävlingar) som presenteras i detta dokument. Användarvillkoren gäller användningen av det material som publiceras på Puustellis webbsidor och principerna kring integritetsskydd. Puustelli har rätt att uppdatera dessa villkor och ändra sidornas innehåll utan förhandsanmälan.

UPPHOVSRÄTT

Puustellis webbsidor innehåller upphovsrättsskyddat material, vars rättsinnehavare är Puustelli Group Oy eller en tredje part. Vi förbehåller alla rättigheter till materialet på denna webbplats.

Det är tillåtet att bläddra i och kopiera material som publiceras på våra webbsidor genom att skriva ut det eller ladda ner det på en dator. Materialet får dock endast användas i icke-kommersiellt syfte för personliga ändamål. Det är ändå tillåtet att använda material riktat till pressen likt ordinarie information förutsatt att källan nämns.

Samtliga Puustelli-affärssignum och varumärken och alla varumärken, namn på produkter och tjänster samt sloganer kopplade till dessa är Puustellis eller möjligtvis en tredje parts egendom. Det är förbjudet att använda dem på något sätt utan en på förhand given skriftlig tillåtelse av Puustelli eller av den tredje parten.  

ANSVAR FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Uppgifterna på webbsidorna är avsedda för förmedling av meningsfull information om vårt företag, våra tjänster och våra produkter. Alla uppgifter på våra sidor publiceras endast i informationssyfte och ska inte behandlas som juridisk, kommersiell, medicinsk eller investeringsrådgivning.

Användaren ansvarar själv för användningen av länkarna och materialet. Puustelli Group Oy ansvarar inte för möjliga skador orsakade av materialet och länkarna. Dessa användarvillkor begränsar ändå inte användarens lagstadgade rättigheter som Finlands lag.

Vad gäller material som skickas till vårt företag ansvarar avsändaren för att det levererade materialet inte kränker tredje parters upphovsrätt eller andra rättigheter och för att det inte är olagligt eller kränkande samt ansvarar för alla kostnader som orsakas på grund av att materialet skickat till Puustelli är olagligt eller kränkande.

LÄNKAR

Puustelli kan på sina webbsidor ange länkar till utomstående tredje parters webbsidor. I och med att sådana webbsidor inte kontrolleras av Puustelli ansvarar Puustelli varken för tillträde till sådana webbsidor eller innehåll, reklam eller annat material som går att tillgå via sådana webbsidor. Puustelli är varken ansvarig eller skadeståndsskyldig, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade av utnyttjande av innehåll, produkter eller tjänster eller av att ha litat på information som finns att tillgå på eller via tredje parters webbsidor. Användaren bör bekanta sig med och följa användarvillkoren och andra villkor på tredje parters webbsidor.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSSKYDD

Personuppgifterna som samlas på våra sidor behandlas enligt dessa användarvillkor och den gällande personuppgiftslagen Länk till registerbeskrivningen.

Antalet besökare på sidorna och övriga uppgifter som lagras i samband med vanliga besök på sidorna (IP-adresser, webbläsare, besökta sidor och tidpunkter för besöken) kan generellt följas upp med hjälp av så kallade cookies eller annan motsvarande teknik. De via cookies inhämtade uppgifterna möjliggör analys och utveckling av sidorna för att göra dem mer besökarvänliga. Vi varken samlar eller lagrar individuella uppgifter om besökarna.

Besökarna har möjlighet att förhindra användningen av cookies genom att ändra på webbläsarens inställningar så att läsaren inte tillåter att cookies sparas. Det är då möjligt att besökaren inte kan nyttja alla delar av våra sidor.

Enligt 19 § av den finska personuppgiftslagen kan uppgifter också användas och utelämnas i direktmarknadsföringssyfte om inte användaren har förbjudit användningen av hans eller hennes uppgifter i detta syfte. I behandlingen av uppgifterna kan tredje parter användas och till dessa kan uppgifter överlämnas för behandling för vårt företags räkning. Annan behandling av uppgifter förutsätter den registrerades medgivande eller grundar sig på lagens särskilda bestämmelse.

Puustelli Group Oy har vidtagit nödvändiga rimliga åtgärder för att skapa skydd för personuppgifterna och dataskydd för behandlingen.

DATASKYDD

Internet och webbtjänsterna stödjer inte säkerhetsaspekterna till fullo. Användaren ansvarar för vederbörlig skötsel av dataskyddet av sina informationssystem.

Puustelli ordnar dataskyddet av sina webbsidor och tjänster på ett allmänt acceptabelt sätt, iakttar försiktighet och följer goda databehandlingsmetoder samt strävar efter att med hjälp av vederbörliga tekniska lösningar förhindra obehörigt tillträde till datasystemet. Puustelli kan ändå inte garantera fullständigt dataskydd. 

INGA GARANTIER

ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT a) ANVÄNDNINGEN AV WEBBSIDORNA SKER PÅ ANVÄNDARENS EGET ANSVAR. WEBBSIDORNA ERBJUDS ”SOM SÅDANA” OCH PUUSTELLI FÖRNEKAR ALLA UTTRYCKLIGA ELLER FÖREGIVNA GARANTIER, b) PUUSTELLI GARANTERAR INTE ATT (i) WEBBSIDORNA UPPFYLLER ANVÄNDARENS FÖRVÄNTNINGAR, (ii) ATT WEBBSIDORNA ÄR TILLGÄNGLIGA OAVBRUTET, I RÄTT TID, SÄKERT ELLER FELFRITT, (iii) RIKTIGHETEN OCH KVALITETEN HOS DEN INFORMATION SOM ANVÄNDAREN FÅTT VIA WEBBSIDORNA UPPFYLLER ANVÄNDARENS FÖRVÄNTNINGAR, c) ANVÄNDAREN ASVARAR SJÄLV FÖR SKADOR I SITT DATASYSTEM OCH FÖRLUST AV INFORMATION SOM FÖRORSAKAS AV LADDNING FRÅN WEBBSIDORNA, d) INGA RÅD ELLER UPPGIFTER, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM ANVÄNDAREN FÅR AV PUUSTELLI ELLER VIA TJÄNSTEN UTGÖR RÄTTSLIGT BINDANDE RÅD ELLER GARANTIER, SOM INTE SÄRSKILT NÄMNTS I DESSA VILLKOR. 

DET OVANSTÅENDE BEGRÄNSAR INTE KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. 

ANSVARSBEGRÄNSNING

ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT PUUSTELLI INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE FÖRSENINGAR, SKADOR ORSAKADE AV OANVÄNDA BRUKNINGSMÖJLIGHETER AV WEBBSIDORNA, FÖRLUST AV INKOMST, AFFÄRSVÄRDE, NYTTJANDERÄTT ELLER INFORMATION ELLER NÅGON ANNAN TYP AV EKONOMISK FÖRLUST SOM ORSAKAS AV:  (i) ANVÄNDNING AV WEBBSIDORNA ELLER AV ATT WEBBSIDORNA VARIT OTILLGÄNGLIGA, (ii) KOSTNADER FÖRORSAKADE AV ANSKAFFNING AV EN ERSÄTTANDE PRODUKT ELLER TJÄNST OCH SOM GRUNDAR SIG PÅ INFORMATION ELLER TJÄNSTER VIA WEBBSIDORNA ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGES VIA WEBBSIDORNA, (iii) OBERÄTTIGAT TILLTRÄDE TILL DATAÖVERFÖRING ELLER OLOVLIG FÖRÄNDRING AV DEN; ELLER (iv) ANDRA FÖRHÅLLANDEN I ANKNYTNING TILL WEBBPLATSEN. 

TILLÄMPBAR LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Finlands lag tillämpas på dessa villkor och tillkännagivanden samt på förhållandet mellan användaren och Puustelli. Eventuella tvister löses i en finländsk domstol, antingen i Helsingfors tingsrätt eller i den allmänna domstolen på användarens hemort.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.