Allmänna avtalsvillkor för PUUSTELLI-webbtjänster för konsumentkunder

1. Allmänt

Dessa allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder (nedan ”Villkor”) för vår PUUSTELLI-webbtjänst (”Tjänst”) tillämpas på all verksamhet och allt innehåll som finns tillgängligt genom Puustelli-loginet. Parter i det avtal som omfattas av dessa Villkor är Puustelli Group Oy (”Puustelli”) och konsumentkunden (”Kunden”).

Utöver dessa Villkor tillämpas särskilda villkor för andra tjänster som fås via Tjänsten, såsom avtalsvillkoren för MyPuustelli (”Kundportalen”) och Puustelli WebStore (”webbutiken”) i takt med att Kunden börjar använda dessa olika tjänster.

Tjänsteleverantören är: 

Puustelli Group Oy (FO-nummer: 1570646-0) 
Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta
Tfn: +358 10 277 6000
e-post: kundtjanst@puustelli.com

Du kan uträtta ärenden med vår kundservice på svenska och engelska.

 

2. Registrering i tjänsten och uppkomsten av ett avtal om Tjänsten 

Alla privatkunder som är minst 18 år och som har en fungerande e-postadress kan registrera sig som Kunder i Tjänsten. Kunden förbinder sig att lämna korrekta uppgifter om sig själv i samband med registreringen och när han eller hon uträttar ärenden i Tjänsten. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnat är korrekta under sin kundrelation och är skyldig att utan dröjsmål underrätta Puustelli om uppgifterna ändras.

Det kundavtal som gäller Tjänsten träder i kraft när Kunden har lämnat de uppgifter som krävs för registrering samt godkänt dessa Villkor för Tjänsten och när Puustelli har gett Kunden ett användarnamn och lösenord (”Identifieringsuppgifter”).

Tjänsten är personlig, dvs. Kunden är den fysiska person som öppnar ett kundkonto med sina egna personuppgifter.

 

3. Kundens ansvar för Identifieringsuppgifterna

Puustelli skickar Identifieringsuppgifterna med e-post till Kunden till den e-postadress som Kunden uppgett. Puustelli reserverar en skälig tid för att skicka Identifieringsuppgifterna. Kunden ansvarar för datasäkerheten i sin e-post. Skickandet av Identifieringsuppgifter med e-post sker alltid på Kundens ansvar.

Kunden förbinder sig att förvara sitt användarnamn och lösenord åtskilda från varandra och även i övrigt omsorgsfullt. Kunden är skyldig att se till att Identifieringsuppgifterna inte kommer i andra personers kännedom. Puustelli har rätt att vid behov ändra och skicka Kunden nya Identifieringsuppgifter.

Puustelli identifierar Kunden när Kunden loggar in med sina Identifieringsuppgifter i Puustellis webbtjänster. När Kunden med sina Identifieringsuppgifter uträttar ärenden i Tjänsten motsvarar detta Kundens underskrift. Kunden ansvarar för alla beställningar, ändringar, anmälningar och andra åtgärder som Kunden vidtagit genom att använda sina Identifieringsuppgifter.

Kundens ansvar för åtgärder som vidtagits med Kundens Identifieringsuppgifter upphör när Kunden har meddelat Puustelli att de förkommit eller hamnat i en utomståendes besittning och Puustelli därefter haft en rimlig tid att förhindra användningen av Tjänsten. Kunden ansvarar för skada som orsakats av obehörig användning av Identifieringsuppgifter innan anmälan om förkommen handling gjorts, om Kunden har förvarat sina Identifieringsuppgifter i strid med Villkoren eller av oaktsamhet eller genom sin övriga verksamhet har medverkat till att Identifieringsuppgifterna hamnat i utomståendes besittning.

Kunden är skyldig att omedelbart underrätta Puustelli, om Identifieringsuppgifterna har förkommit eller om Kunden har skäl att misstänka att utomstående har fått Identifieringsuppgifterna i sin besittning. Anmälan skall göras till Puustellis e-postadress: kundtjanst@puustelli.com. Kunden godkänner att Puustellis IKT-stödpersoner för Tjänsten med tanke på Tjänstens säkerhet och funktion efter prövning kan använda Kundens Identifieringsuppgifter i nödvändig utsträckning.

Kunden svarar för eventuella skador och andra kostnader som användningen av Tjänsten med Kundens egna Identifieringsuppgifter orsakar Puustelli och tredje parter.

 

4. Produktion av Tjänsten 

Puustelli bestämmer vilka innehåll som finns i Tjänsten vid varje tidpunkt. Tjänsten tillhandahålls i den form den är, utan garanti för att Tjänsten eller dess delar är bestående.

Puustelli har rätt att producera Tjänsten på det sätt Puustelli anser vara bäst. Puustelli har rätt att göra separata ändringar utan att för Kunden anmäla om ändringar som påverkar Tjänstens innehåll, teknik och användning. Om sådana ändringar förutsätter ändringar i Kundens anordningar och program, ska Kunden på egen bekostnad stå för sådana ändringar.

 

5. Uträttande av ärenden i tjänsten och innehållet i Kundens nyttjanderätt

Uträttandet av ärenden i tjänsten är avgiftsfritt, med undantag för köp som görs i webbutiken. Kunden svarar själv för sina kostnader för utrustning, datakommunikation och informationssäkerhet i anslutning till användningen av Tjänsten, för anskaffningen av sådana anordningar och abonnemang och för kostnaderna i anslutning till dem.

Kunden kan använda Tjänsten med distanskommunikationsenheter, såsom dator eller någon annan terminalutrustning som lämpar sig för användning av Tjänsten. Puustelli garanterar inte att Tjänsten kan användas med Kundens anordningar.

Puustelli har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten till Kunden, om den utrustning, den programvara, de abonnemang eller de förbindelser som Kunden använder äventyrar Tjänstens säkerhet eller funktion.

Kunden beviljas rätt att använda Tjänsten och dess innehåll vid varje tidpunkt i enlighet med dessa Villkor. Tjänsten får användas endast för ändamål som överensstämmer med lagar, andra myndighetsbestämmelser och god sed.

 

6. Rättigheter till Material 

De immateriella rättigheterna till handlingar, uppgifter och annat material (”Material”) som är färdiga i Tjänsten tillhör enbart Puustelli och dess avtalspartner. Kunden har i enlighet med Villkoren begränsad nyttjanderätt till Material och Kundens nyttjanderätt gäller endast användning som konsument för ändamål som hänför sig till privatlivet. Det är förbjudet för Kunden att kopiera eller dela ut delar av Tjänsten utanför Tjänsten utan ett skriftligt förhandssamtycke av Puustelli.

 

7. Anmärkningar och yrkanden av Kunden som gäller Tjänsten

Kunden är skyldig att utan dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter det att Kunden fått eller borde ha fått kännedom om en grund för en anmärkning eller ett yrkande att skriftligen göra anmärkningar och yrkanden som gäller Tjänsten.

 

8. Puustellis ansvarsbegränsningar 

Ingen rådgivning eller information, skriftlig eller muntlig, som Kunden får av Puustelli eller via Tjänsten utgör någon juridiskt bindande rådgivning eller garanti.

Puustellis skadeståndsansvar begränsar sig i vilket fall som helst till högst det belopp som Kunden har betalat för användningen av Tjänsten eller en del av den, eller upp till 100 euro.

Puustelli ersätter inte indirekta skador eller skador som beror på force majeure. Puustelli svarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakas av att en tjänst, en produkt eller material som förmedlats med hjälp av Tjänsten eventuellt försenas, ändras eller förkommer. Puustelli svarar inte för avbrott, störningar i datakommunikationen eller direkta eller indirekta skador som orsakas av tekniska fel, underhåll eller installationsarbeten eller av dröjsmål, ändring eller förlust av information till följd av dem. Puustelli svarar inte heller för direkta eller indirekta skador som Kunden eventuellt orsakas av skadliga program (virus osv.) eller felaktigt innehåll i Tjänsten eller de tjänster som tillhandahålls via den. 

Puustelli ersätter inte heller skador som orsakas av omständigheter som Kunden eller en tredje part ansvarar för.

Skadestånd ska yrkas hos Puustelli vid äventyr att skadeståndsyrkandet går förlorat inom sex (6) månader från det att det fel som ligger till grund för skadeståndet observerades eller borde ha observerats.

 

9. Behandling av personuppgifter, kakor (cookies) och datasäkerhet 

Puustelli behandlar Kundernas personuppgifter på det sätt som den gällande personuppgiftslagen tillåter och förpliktar. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i 

Puustellis dataskyddsbeskrivning

I Tjänsten utnyttjas dessutom kakor (cookies) vars användning beskrivs närmare i användarvillkoren för Puustellis webbtjänst.

Puustelli strävar efter att inom ramen för sina möjligheter tillhandahålla Tjänsten så att utomstående inte obehörigen får tillgång till Kundens uppgifter eller kommunikation, men Puustelli kan dock inte garantera Tjänstens informationssäkerhet eller dess nivå. De övriga parterna i tjänsteproduktionen (t.ex. nätoperatörer eller mobiloperatörer) svarar för informationssäkerheten i fråga om sina egna tjänster.

Kunden förstår att webbmiljön och webbtjänsterna inte är helt informationssäkra. Kunden ansvarar för att informationssäkerheten i sina egna informationssystem sköts på behörigt sätt. Puustelli ordnar informationssäkerheten för Tjänsten på ett allmänt godtagbart sätt, iakttar omsorgsfullhet och god informationshantering och strävar efter att genom ändamålsenliga lösningar förhindra obehörig tillgång till sina informationssystem. Om någon utomstående trots de åtgärder som beskrivs ovan lyckas bryta sig in i Puustellis informationssystem, svarar Puustelli inte för den skada som orsakas Kunden.

 

10. Puustellis rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten

Puustelli har rätt att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, om det är nödvändigt på grund av en teknisk ändring eller förnyelse av Tjänsten eller på grund av installations-, ändrings- och underhållsarbeten på det allmänna datakommunikationsnätet. Puustelli strävar efter att avbrottet inte ska bli långvarigt och att det ska förläggas till en sådan tidpunkt och så att det orsakar så lite olägenhet som möjligt.

Eventuella störningar och fel i tjänsten avhjälps vardagar mellan 8 och 16 och så snart som möjligt.

Puustelli har rätt att avbryta tillträdet till och användningen av Tjänsten omedelbart, om Kunden inte iakttar Tjänstens Villkor eller om Puustelli har grundad anledning att misstänka att Tjänsten används på ett lagstridigt sätt eller på ett sätt som kan orsaka skada för Puustelli, Kunden eller tredje parter. 

 

11. Giltighetstiden för och överföring av avtalet om Tjänsten

Kunden kan säga upp avtalet med iakttagande av en uppsägningstid på två (2) veckor. Puustelli har rätt att säga upp avtalet med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

Puustelli har rätt att häva Kundens avtal, om Kunden inte har utnyttjat Tjänsten på över tolv (12) månader eller om Kunden väsentligt och trots anmärkning har försummat sina avtalsförpliktelser.

Avtalet sägs upp och hävs skriftligt eller annars bevisligen genom ett meddelande som förmedlats via Tjänsten t.ex. genom att en anmälan skickas till den e-postadress som Kunden senast meddelat Puustelli.

I och med att avtalet upphör har Kunden inte längre Identifieringsuppgifter till PUUSTELLI-webbtjänsten eller rätt eller möjlighet att använda de tjänster som används med hjälp av dem.

Puustelli har också rätt att avsluta Tjänsten genom att meddela detta med e-post till Kunden till den e-postadress som vid tidpunkten syns i Kundens uppgifter senast 1 månad innan Tjänsten avslutas. När Tjänsten är den enda tjänst som Puustelli erbjuder Kunden på basis av ett avtal upphör avtalet mellan Kunden och Puustelli automatiskt utan separata åtgärder efter det att Puustelli avslutat Tjänsten.

När avtalet upphör hindrar Puustelli att Kundens Tjänst används med Kundens Identifieringsuppgifter och avlägsnar det Material som Kunden eventuellt har sparat i de kundspecifika delarna av Kundens Tjänst.

Puustelli har rätt att helt eller delvis överföra avtalet till en tredje part. Puustelli meddelar Kunden om överföringen i god tid på förhand. Puustelli har dessutom rätt att överföra sina fordringar som baserar sig på avtalet till en tredje part. Efter anmälan om överföring av fordringar kan betalningarna på behörigt sätt endast göras till mottagaren av överföringen. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till tredje man utan ett skriftligt samtycke av Puustelli på förhand.

 

12. Ändring av villkoren 

Dessa Villkor gäller tills vidare. Puustelli kan göra ändringar i dessa Villkor. De gällande villkoren finns på adressen puustelli.fi/verkkopalveluehdot. Genom att använda PUUSTELLI-webbtjänsten förbinder du dig att iaktta de användarvillkor som gäller vid respektive tidpunkt. Gällande Villkor tillämpas också på avtal som ingåtts innan villkoren trädde i kraft.

En Kund som inte godkänner gällande Villkor ska säga upp avtalet genom att skicka ett meddelande om uppsägning till Puustellis kundtjänst: kundtjanst@puustelli.com. Om Kunden fort-sätter att använda tjänsten är detta ett bevis på att Kunden godkänner Villkoren och fortsätter sin kundrelation. Puustelli uppmanar Kunden att då och då läsa igenom Tjänstens Villkor.

 

13. Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa Villkor tillämpas finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser.

Om meningsskiljaktigheter om avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten i Finland föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/) och i Sverige till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för avgörande. Om ett ärende i Finland förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

Meningsskiljaktigheter kan också avgöras vid Satakunta tingsrätt i Finland. En konsumentkund kan dock föra tvisten till en allmän underrätt på sin hemort för avgörande.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.